Kokos team
Úvod Lyže Časovka 10hodinovka Triatlon Noční rejs Pohár Výpravy Ostatní


Kokos team
si vm s potenm dovoluje oznmit,
e jsme pro vs, ji po tinct pipravili nevedn zitek.
Kokos team triatlon ji dvno pestal bt jen sportovn dinou,
ale stal se i nevedn spoleenskou udlost.
Proto si vs dovolujeme co nejsrdenji pozvat.

15. ronk Kokos team triatlon 2011

Finlov zvod Kokosovho pohru

Motto tak jako kad rok: " S Kokosy na kole v bhu i ve vod, ale hlavn v pohod"
t
p
k
b
b
v
Centrum vronho 15. ronku bude tradin u Jisti v Bezn. Po ron pestvce se vracme do starch vod. N oblben rybnk v Leopoldov proel zsadn rekonstrukc a pro leton rok je ji naputn a pipraven pro xterrov pznivce. Naputn je a po okraj, ale bohuel trochu zarostl, take ns ek takm trochu vodn crosscountry. Vracme se k tradinm distancm a tak budete mt monost porovnat sv vsledky z minulch ronk. Prvn st bajkov trasy je vedena lesem nad Leopoldovem. Druh st bajkov trati vedouc z Bezna je stejn jako v minulch letech. Cesty kolem Une jsou stle krsn vyspraven a tra je neobyejn rychl. Beck st zvodu bude pipravena tradin v Bezn. Zvod kategorie Super kluk a Super holek, probhne dle regul triatlonu. Poplavou, hned pojedou a hnet pob. Letos se mrn zmn jejich bajkov trasa, aby si to trochu uili.

asov rozvrh a distance zstanou nemnn. Tak pozorn sledujte web.
Veer po zvod pustme fotky a videa z minulch patncti ronk.
Po zvod bude podvn tradin prek, chleba a dal plohy. Pivko a pro prcky nealko.
Sudy piva budou k dispozici. Grily a tbork budou pro vechny, kte se zdr do veera pipraveny. Letos je zprovoznn bazn v mst centra zvodu pro vechny zjemce, ale hlavn pro vechny prcky.
Pi pleitosti 15.ronku je pipravena omezen edice vronch triek. Trika byla mon objednat do 30. 7 2011.
triko
v k k h pj v
Propozice a dal ...
Dne:

sobota 6. srpna 2011

 
Prezentace: Nejpozdji 1 hodinu ped starten kategorie.
Kde: Bezn (2 km od Netin )
V kolik: Start plaveck sti Kluh a Holek. A kategorie Potr pouze plavn. 11:00
Start Juniorsk kategorie 14:00
Start Mu a en 14:00
Start kategorie potr pro bajkovou a beckou st je stanoven ihned po dojet hlavn kategorie.
Vyhlen vsledk vech kategori je po dojezdu kategori potru.
Tra:
Zvod bude probhat v okol Bezna, beck tra uvnit vesnice. Bajkov trasa je vedena po polnch a lesnch cestch a bude znaena fbory a pi vznamnch zmnch smru ipkou. Zvod se jede za plnho silninho provozu. Doporuujeme MTB kola.
Kategorie: Pro leton ronk byly vyhleny tyto kategorie:
Mui elite nad 15 let
eny elite nad 15 let
Junioi elite do 15 let ronk narozen 2000-1996 vetn
Juniorky elite do 15 let ronk narozen 2000-1996 vetn
Supr kluci do 10 let ronk narozen 2003-2001 vetn
Supr holky do 10 let ronk narozen 2003-2001 vetn
Potr kluci ronk 2004 a mlad
Potr holky ronk 2004 a mlad
  V ppad pochybnost vku junior a juniorek si poadatel vyhrazuje monost zaadit je do kategorie mu a en. Jak koliv doklad je vhodou.
Startovn: Mui, eny 100 K Pihlen on line do 4.8.2011..... Jinak 120 K,-
Junioi, juniorky 50 K Pihlen on line do 4.8.2011......Jinak 70 K,-
Super kluci, super holky 30 K Pihlen on line do 4.8.2011.......Jinak 50 K,-
Ceny. Prvn ti v kad kategorii tradin kokosov pohr. A vcn ceny dle monost poadatele.
V kategorii Super kluk, Super holek, Potru dostanou ceny vichni astnci.
Startovn zahrnuje: Kompletn vsledkov servis.
Po zvod oberstven, tradin prek s hoic, keupem a chlebem. Jedno pivo.
Kad platic astnk zaplat za kad dal pivo pouze 10 K.
Ostatn: Podrobnj informace ( Ubytovn, kde je vlastn Bezn .) Pihlky pedem ( a budeme za n rdi )
On-line ta je tady. Nebo na adresu info(zavin)koteam.net.
Informace po telefonu 603 208 316 vm rd d Jisti.
Regule zvodu:
Zastnit se me kad kdo vypln pihlku a zaplat startovn. Pihlky lze podat psemn, mailem, on-line pihlkou nebo ped startem. Na trati nebudou dn kontroly protoe vme v estnost kadho zvodnka. Zvody kad absolvuje na vlastn nebezpe, co potvrd podpisem na pihlce. Pedasn ukonen je nutn nahlsit poadateli v cli. Bhem zvodu je povoleno mnit kola, pouvat povolen povzbuzujc ltky. Kad mus zvod absolvovat v helm. Pro plaveckou st jsou zakzny neoprny a dal podobn pomcky.
V kategorii super kluci a super holky je nutn doprovod dospl osoby v prbhu cyklistick sti zvodu.
Ubytovn:
Ve vlastnm stanu. Nen problm pijet u v ptek. K dispozici bude elektrickej vai, gril, voda z vodovodu. Myt hadic erpadlam zpotoka , nebo v potoce smetkem nebo v nedalekm rybnce.
Bezn:
Bezn je vesnice 38 km od Plzn smrem na K.V. Jsou dv mon cesty. 1. Za Unovem prvn odboka doprava a dojet do Ntin, kde hned na zatku vesnice prudce doleva a u jen 2 km do Bezna.
2. Po Varsk a ke tyem sudm a na kiovatce doprava a pes Trhomn a Skelnou Hu do Bezna.
Tady je mapka kudy do Bezna
Kudy do Bezna
Tady je odkaz na Mapy Seznam
GPS souadnice
4957'44.317"N, 137'56.337"E

Pi letonm Kokos team triatlonu vm bude dopno spodat:

 
Mui Elite I.
eny Elite I.
   
Plavn
500 m
500 m
Plavn probhne v rybnce kde bude vyznaen bojemi 250 m okruh, kter se poplave dvakrt. V krsn a tepl vod jak doke bt jen v rybnce u Leopoldova.
Neopreny a jin podprn prostedky do vody jsou psn zapovzeny.
Povoleny jsou jen plavky.
 
Bajk
27 km
27 km
Od rybnka se jede po znaen trase do Bezna a odtu dva 10,5 km dlouh okruhy.(tady je mapka a profil) Tra vede po polnch a lesnch cestch. Pouze pejezd od Leopoldova do Bezna je po star asfaltov cest, kter si v souasn dob ji nic nezad s polakou, zhruba necel
1 kilometr.
 
Bh
4 500 m
3 375 m
Od msta cle po okruhu 1 125 m dlouhm po vesnici. Beck tra je po trkov cest a stn po silnici.  
 
Junioi
Juniorky
   
Plavn
200 m
150 m
Plavn probhne v rybnce kde bude vyznaen bojemi 100 m okruh, kter se poplave dvakrt junioi a jednou juniorky . V krsn a tepl vod jak doke bt jen v rybnce u Leopoldova.
Neopreny a jin podprn prostedky do vody jsou psn zapovzeny.
Povoleny jsou jen plavky.
 
Bike
6,3 km
6,3 km
Od rybnka se jede po znaen trase 6,3 km do Bezna. Tra je bajkov a nron. Vede tm cel lesem a po poln cest. sten po star silnici zhruba necel
1 kilometr.
 
Bh
2 250 m
2 250 m
Od msta cle po okruhu 1 125 m dlouhm po vesnici. Beck tra je po trkov cest a stn po silnici.  
 
Super kluci
Super holky
   
Plavn
50 m
50 m
Plavn probhne v rybnce kde bude vyznaen bojemi 25 m okruh. U tto kategorie je povoleno pout jistcch prostedk. ( kruhy, kidlka, vesty )  
Bike
3,8 km
3,8 km
Bike probhne na trati od rybnka do Bezna. Cesta je po asfaltov silnici. Proto je nutn doprovod. Na tra budou zvodnci vypoutni ihned po odplavn. Prost klasickej pechod plavn bike. Na bajkov sti trati je nutn doprovod jinou osobou.  
Bh
1 125 m
900m
Od msta cle po okruhu 900 m dlouhm po vesnici pob holky. Kluci pob 1 kolo beck trati dosplch. Beck tra je po trkov cest a stn po silnici.  
 
Potr kluci
Potr holky
   
Plavn
10 m
10 m
Plavn probhne v rybnce tato st nen povinn, ale astnk plavn bude mt v celkovm vsledku pednost ped neplavcem.
( kruhy, kidlka, vesty jslo povoleny.)
 
Bike
0,9 km
0,9 km
Bike probhne na trati v Bezn. Traa je po trkov a asfaltov silnici. Proto je nutn doprovod. Na tra budou zvodnci vypoutni po dojet hlavnch kategori.  
Bh
450 m
450 m
Od msta cle po okruhu 450 m dlouhm po vesnici na nvsi.  
Mapa bajkov Juniorsk trati
Mapa JJ
Profil juniorsk trati
Profil JJ
Mapa bajkov Musk a ensk trati

 

Profil Musk aensk trati
Profil M
Tra bhu Kluci,Holky,Junioi,Juniorky,Mui,eny.
Bh


Dkujeme naim venm sponzorm.

ave ibis abb dektradeZvodnci se zastn na vlastn nebezpe a odpovdnost a s vdomm svho dobrho zdravotnho stavu. Poadatel nepejm dnou odpovdnost za kody zpsoben bhem zvodu astnky, i astnkm. Kad astnk mus bt nleit fyzicky i psychicky pipraven.
Vyplnnm a odeslnm pihlky zvodu Kokos team triatlon bere astnk na vdom a pijm propozice zvodu, souhlas se zpracovnm osobnch daj v souladu se zkonem o ochran osobnch daj a jejich vyuitm ve prospch Kokosovho triatlonu (startovn listiny, vsledkov listiny, zasln informanch materil ...).
astnk tak souhlas se zveejnnm fotografi ze zvodu a jejich vyuitm ve prospch propagace zvodu a dalch akc podanch Kokos teamem.

 

 


 

Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič...

Úvod Lyže Časovka 10hodinovka Noční rejs Pohár Výpravy Ostatní