Kokos team
vod Lze asovka 10hodinovka Triatlon Non rejs Pohr Ostatn


Další šwih je. 29.listopadu Je to steda a je to ješt listopad.
Pojede se asi nkam na jih nebo jihozápad nebo jihovýchod nebo západ nebo východ.
Pojede se u tradin od
CéBéka. Je lichý týden.
Šwih bude zadarmo.
Pojede se v
17:00 hod. Take tradin tam.Od kud
Z námstí od Bartolomje od "Vošahla" a nebo od CéBéka ze Slovan.
Kdy
Kadou stedu za kadého poasí. as vlastn záleí na domluv. Uritale bude na webu.
Trasy
O trase se rozhoduje a pi srazu u Vošahla nebo CéBéka. Kadý má monost navrhnout kam se pojede. A zatím jsme se vdy dohodli.
Mapy Trasy v map jsou uloeny na portále mapy.cz. Po odklepnutí fotomapy se dostanete na stránku mapy. Po klepnutí na mapu se dostanete na mapu cykloserver.cz. To vše teba pro poádné zvtšení mapy a dalších podrobností na map.
Odkazy na minulé roníky
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022   ext. 23 ext. 22
         

22.listopadu 2023
steda
Plazza, pod ZOO, Radice, Sylván, Sytná, Krkavec, Záluí, Záluí-chaty, Temošná-Exodus, Temošná, Tarantík, Zru u Veri a Bambuse, Bolevák, Plze.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není.
 
Profil
Poasí Konen zima.
Trasa 37,63km. Tentokrát byl šwih za koruny. Tak to bylo takhle. Kolem stadionu k Plazze. Pod Zoo ke Mi a do Radic. Nahoru ke Globusu na Krkavec. Po modré dol do Záluí. Ke kolejím a podél nich do Temošné. Kolem Tarantíka k Vere a Bambusovi na dobroty. Veliký dobroty. Veer v té zim kolem Boleváku do Plzn.
  7

David, Martin, Student Agency, Tonda ze Zrue, Šéa, Pavel Kozel.25.íjna 2023
steda
Bílá Hora, Zru-Senec, Drahotínský rybník. ichlice, Hromnické jezírko, Kosina, Býkov, Horní Bíza, Temošná, Bolevák.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není.
 
Profil
Poasí Normální podzim veer s deštm..
Trasa 42,65 km. Od Vošahla kolem stadionu. Pes Prior na Bílou Horu. Zastávkou u Veri ve Zrui. Kolem Drahodínského rybníka do ichlice. K Hromnickému jezírku na vyhlídku. Na úplný kopec na Kosinu. Dol k Býkovu a do Horní Bízy. Z Bízy Pes Velkou Luinu do Temošné a podél kolejí k Boleveckým rybníkm.
Úast 6

David, Martin, Úasák, Tom, Tlumi.18.íjna 2023
steda
Hradišt, Radobyice, Útušice, Robice, Šlovický vrch, Dobany, Lhota, Litice, Plze.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není.
 
Profil
Poasí Zima. Kousek nad nulou.
Trasa 39,92 km Od CéBéka do Hradišt a po cyklostezce do Radobyic. Pod dálnicí do Útušic a Robic. Pod Vysokou zpátky pod dálnicí k obalovn u Šlovic. Na Šlovický vrch. Dol do Doban a podél Radbuzy pes Dubovou horu do Litic. Po limonád v Liticích do Plzn.
Úast 5

David, Šéa, Martin, Úasák.11.íjna 2023
steda
Bílá Hora, Pod Vysokou, Háje, Druztová, Dolanský most, Ejpovice, Eifelv most, Sedlecko, Bušovice, Kokotsko, Kokotské rybníky, Ejpovické jezero, Kyšice, Švábiny, Tunel.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Teplo a docela dost.
Trasa 44,42 km Poslední letní. Co do poasí. U Vošahla se všichni sešli v krátkých. Na plku íjna zvláštní. Take. Od Vošahla kolem stadionu na Prior na Bílou Horu. Do Druztové pkn pi Berounce. Horem. Z Druztové pes kopec na Dolanský most. Pes vodácké táboišt po modré do Chrástu. Podél kolejí na Eifelv most do Sedlecka. Po silnici do Bušovic. U po západu sluníka na kopec Kokotsko. Kolem Kokotských rybník k Ejpovitskému jezeru. Kolem jezera do Kyšic. Pes kopec lesem pod hbitovem do Tunelu.
Úast 7

Martin, Tonda ze Zrue, Tlumi, Úasák, David, Pavel Kozel.4. íjna 2023
steda
echurov, Ostrá Hrka, pod Radyní, Šáhlavy, Kozel, Potoky, Maršál, Svidná, Sedlec, Plzenec, Koterov, Plze.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Hezky a veer zima.
Trasa 46,68 km Pes echurov kolem Olympie na Ostrou Hrku. Nad Losinou pod Radyní do Šáhlavic. Ke Kozlu k Hájku a Neslívskému rybníku do Potoky. Na Maršál a dol pes Svidnou do Sedlce. Do Plzence. Podél Úslavy do Koterova do Plzn.
Úast 8

Martin, Tonda ze Zrue, Tlumi, Úasák, David, Šéa, Bambus.27.záí 2023
steda
Bolevák, Kameák, Kolomazná pec, Orlík, Záluí, Na Horách, Horní Bíza, Trnová, ilov, Ledce, pod Krkavcem, Chotíkov, Radice.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není.
 
Profil
Poasí Teplo a teplo i v veer.
Trasa 42,25 km Hezky a teplo na konec záí. Od Vošahla kolen stadionu a Boleveckých rybník ke Kolomazné peci. Kolem Orlíku do Záluí. Záluí chaty a kolem kolejí na Horní Bízu pes kopec Na Horách. Z Bízi kolem rybníka Hamr do Trnové. Pes kopec do ilova. Pes Horní ervenky do Ledc. Pod Krkavcem do Chotíkova a Radic. Podél Me Na Potraviny.
Úast 5

David, Tlumi, Martin, Úasák.20. záí 2023
steda
Tyršák. Porská pehrda, Nová Hospoda, Vejprnice, Tluná Myslinka, Kozolupy, Bdenves, Touškov, Malesice, Kimice, Potraviny.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Hezky a poád teplo.
Trasa 43,47 km Od CéBéka dol k ece pes Vokounovu lávku na Tyršák. eským údolím pi Borské pehrad a pes kopec na Novou Hospodu. Po cyklotrase do Vejprnic a kolem kostela k vysílai Na Hvízdalce . Nad Tlunou do Myslinky. Z Myslinky do Kozolup a Bdenvse. Podél Me pes Malesice a Kimice na Potraviny.
Úast 6

Martin, Pavel Kozel, Tlumi, Šéa, Bambus.13.záí 2023
steda
pi Mi, Radice, kolem Globusu, pod Krkavcem, zahrádky u Záluí, Horní Bíza, Kvona rybník, Kvona skála, Temošná, Bolevecký rybníky.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není.
 
Profil
Poasí Teplo a teplo i v veer.
Trasa 44,45 km Hezky a teplo. Nakonec nás moc nebylo. Od Vošahla kolem stadionu do Plazzy a Kalikováku. Pi Mi do Radic. Ke Globusu pod Krkavec a pod ním do Ledc. Pes les k Nad silnicí v Zaluí chaty. Pes kopec do Horní Bíza. Kousek po silnici na Oboru. U Kamenice k rybníku Kvona a ke skále Kvona. Do Temošné a klasikou podél kolejí a Boleveckých rybník na limonádu U Boleváku.
Úast 4

David, Tlumi, Bambus.6.záí 2023
steda
Hradišt, Radobyice, Útušice, Robice, Litice, Nová Ves, Lhota, Valcha, Plze.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není.
 
Profil
Poasí Teplo a teplo i v veer.
Trasa 42,56 km Lesama to dneska moc nebylo. A cíl byl taky jasný. Valcha a potom Plze. Take. Od CéBéka do Hradišt. Po cyklostezce do Radobyic. K dálnici a pod ní do Útušic. Po silnici do Robic. Pes kopec do Litic a podél Úhlavy a k Dobanm. Od Doban k letišti v Líních. K motokárové dráze ve Lhot. Tady probhl drsný závod a vyhrál Úasák. Potom u to bylo pímo na Valchu se skvlým pohoštním za velikého tepla.
Úast 8

David, Tonda ze Zrue, Úasák, Tom, Tlumi, Bambus, Martin.30.srpna 2023
steda
nad ZOO, Radice, Chotíkov, Kští, Touškov, Kozolupy, Myslinka, Tluná, Vejprnice, Škvrany.
  mapy   gps  
 
Profil
Poasí Hezky.
Trasa 44,32 km Kolem stadionu po náplavce k Plazze. Nad ZOO Radice. Pes kopec do Chotíkova na kopec Strá. Kolem spalovny do Kští. Pes kopec do Touškova a do Kozolup. Kolem statku a nového skladu u Myslinky. Z Myslinky do Tluné. Podél Vejprnického potoka po cyklostezce do Plzn Na Potraviny.
Úast 5

Tonda ze Zrue, Martin, Úasák, Pavel Kozel.3.kvtna 2023
steda
Koterov, Starý Plzenec, Radoušova skála, Šáhlavy, háj. Kozel, Neslívský rybník, Lopata, Mariina vyhlídka, Kohouty, Kozel, Šáhlavy, Plzenec.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady ne.
 
Profil
Poasí Hezky.
Trasa 49,95 km Do Koterova Kundí stezkou do Plzence. Malá zastávka na fotbal. Kolem Radoušovo skály pes Na Vrších do Šáhlav. Kozel hájovna na Neslívský rybník. Pod Lopatu a nahoru na Mariinu vyhlídku. Potom u jen z kopce kolem zámku Kozel. Pes Šáhlavy do Plzence. Po Kundí stezce zpátky do Plzn.
Úast 11

Tonda ze Zrue, David, Tlumi, Martin, Bambus, Tom, Úasák, Pavel Kozel, Vašek, Šéa.26.-27.dubna 2023
steda-tvrtek
Doudlevce, Borská pehrada, Tluná, Nýany, Rochlov, Harabaska, Chotšoviky, Beraní Dvr, Butov, Vranov, Butov.
Butov, Povany nádraí, Povany, Jezná, Nová jezna, Plešnice, Bdenves, Touškov, Malesice, Kimice, Plze.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady ne.
 

Profil
Poasí Sice hezky, a teplo, veer teplo nebylo.
Trasa 45,58
+29,53
=75,11 km
Letí to. Letos ji to bylo potvrté. Šwih s pespáním. Pokadé tém ve stejný as. Ale letos to bylo poprvé co byla fakt docela zima. Máme za sebou velmi záitkový Šwih. Šwih s pespáním. Letos to bylo dost drsný. Né snad cesta, ale ta noc. Naštstí byla monost pespat ve vagon v lodnici mezi surfama. Nebylo e by tam bylo o tolik teplejc. Ale ten pocit. Pod nulou je pod nulou. Já ml mínus dva bez dvou desetin. Tom jenom nulu. Mj ukazuje líp. Trochu jsme se rozprchli. Tlumi na vlak, Teplák k zubm, Martin e trochu delší aby to ml. A Tonda ze Zrue e pojede na pohodu vyjel asi o dvacet vtein dív. e ho dojedem. Naštstí jel na pohodu e jsme ho nedohnali. Záitkovej šwih zase neml chybu.
Úast 7+1

Tonda ze Zrue, David, Tlumi, Martin, Tom, Teplák + Bambus.
19.dubna 2023
steda
Koterov, Letkov,Ejpovice, pod ilinou, Nmiky, Kotel, Raková, Mokrouše, Tymákov, Sedlec, Plzenec, Koterov.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady ne.
 
Profil
Poasí Sice hezky, ale a takové teplo nebylo.
Trasa 55,28 km Od CéBéka do Koterova a podél dálnice do Ejpovic. Podjeli jsme ilinu do Nmiek. Na Kotel jsme trochu dost bloudili. Úasák a Tom. Ostatní si ji lebedili na Kotli a kdy jsme tam dojeli my klucí u jeli do Plzence na limonádu. My jsme dali duši do mé bezduše a vylezli jsme na rozhlednu. A hurá do Plzence. A dom u to bylo zase potm.
Úast 9

Tonda ze Zrue, David, Tlumi, Martin, Bambus, Tom, Úasák, Pavel Kozel.12.dubna 2023
steda
Skvrany, Nová Hospoda, Vejprnice, Tluná, Myslinka, Buben, Bdnves, Malesice, Radice, Potraviny.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady ne.
 
Profil
Poasí Takové jaro bez tepla.
Trasa 37,37 km Obas to tak Béko má. Peeme buty na šwihu. Tentokrák to vyšlo, to peení na Buben. Tonda ze Zrue tam ješt nebyl. Na Buben jsme jeli cestou kterou jsme tam jeli u mockát. Buty byli výborný. Buben byl výborný. Jen toho díví tam moc nebylo. Akorát na buty. Zpátky u to bylo neztradin. Z Touškova a do Plzn po silnici. Závr Na Potravinách.
Úast 6+1

Tonda ze Zrue, David, Tlumi, Martin, Bambus, Honza +Úasák.5.dubna 2023
steda
eské údolí, Borská pehrada, Lhota, Wartv mlýn, Dobany, Vodní Újezd, Vstiš, ernotín, Halter Valley, Dnešice, Chlumany, Hujáb, Dobany, Dubová hora, Litice, Plze.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není.
 
Profil
Poasí První jarní. Take teplo.
Trasa 56,91 km Takový cíl ml být Halter Valley u Dnešic. Dojeli jsme tam. Ale pes zákaz na silnici u vjezdu nikdo neml odvahu. Take jsme pokraovali dál bez rane. Za Chlumanama jsme ale Hujáb neminuli. Cesta prý byla docela po rovin teke závrený kopec pes Dubovou horu byl chuovka. Nakonec jsme pichytili Tlumie, náhodou, na rande v hospod U Kostela.
Úast 8

David, Pavel Kozel, Tonda ze Zrue, Úasák, Martin, Šéa, Honza.29.bezna 2023
steda
Radice, Malesice, emíny, Všeruby, Nekmí, Krašovice, Horní Bíza, Temošná, Bolevák.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není.
 
Profil
Poasí První jarní. Take teplo.
Trasa 55,55 km Poprvé jsme se letos rozjeli.
Úast 6

David, Martin, Tonda ze Zrue, Úasák, Tlumi.22.bezna 2023
steda
Koterov, Bokov, Doubravka, Stezka smrti, Dolanský most, Dolany, Draahotínský rybník, Zru, Bolevák.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není.
 
Profil
Poasí První jarní. Take teplo.
Trasa 46,35 km Zaátek na jihu a pesto konec na severu. Od CéBéka do Koterova. Podél Úslavy ke sv.Jií. Pod Chlumem do Bukovce. Stezkou smrti na Dolanský most. Do Dolan a pes kopec k Drahotínskému rybníku. Pes Senec k Tondovi ze Zrue na zámek.
Úast 9

David, Pavel Kozel, Tonda ze Zrue, Úasák, Bambus, Tom, Šéa, Tlumi.15.bezna 2023
steda
Nad ZOO. Vinice, Radice, Malesice, Kozolupy, u Myslinky, Tluná, Vejprnice, Skvrany, Potraviny.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady ne.
 
Profil
Poasí Chvílema snilo.
Trasa 32,68 km Sice nepršelo. Chvílena snilo a bahna, bahna bylo hodn. A do Malesic a vlastn i do Kozolup to šlo. Ale z Kozolup pes kopec do Tluné to byla bahení lahdka. Take z Tluné to bylo po cyklostezce podél koletí a to Plzn. Po Potravinách bylo úpln všechno slušn namrznutý.
Úast 4

Tonda ze Zrue, Tlumi, Úasák.8.bezna 2023
steda
ernice, Losiná, Nezbavtice, Chválenice, Chouzovy, Vltejn, Nezvstice, Šáhlavice, Šáhlavy, Plzenec, Koterov.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Celou dobu lilo.
Trasa 54,05 km Nebudu si brát servitky. Chcalo poád chcalo. Na Vltejn obas mí. Zato zVltejna u kurevsky hodn. Nejvýivnjší to bylo po limonád z Plzence do Plzn. Nit nezstala suchá. Jako dneska to bylo dost peklo. To u nebylo hodn dlouho. Pokud vbec nkdy.
Úast 5

Martin, David, Pavel Kozel, Honza.1. bezna 2023
steda
Nad ZOO, Radice, Chotíkov, Pod Krkavcem, Záluí, Horní Bíza, Temošná, Bolevák.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Naprosto jasno.
Trasa 37,47 km Dneska jsem byl. Minulou stedu mi bylo tak blb, e to fakt nešlo. Nepamatuju si e bych stedu vynechal. Pravda u si moc nepamatuju. Dneškem jsem si to vynahradil. Sluníko, svtlo, Venuše s Jupiterem. A kluci. Je to blbý je to jenom trnáct dn, ale byl sem rád, e s nima mu. Zase.
Úast 5

Martin, David, Tonda ze Zrue, Tlumi.


 

 


15.února 2023
steda
Nad ZOO. Vinice, Globus, Radice, Kimice, Vejprnice, Nová Hospoda, Borské pole, Valcha, Borská pehrada, eské údolí, Doudlevce, Stadion.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Inverze. Take v mlze.
Trasa 38,38 km Takovýhle poasí na šwih sem si vdycky pál. Inverze. Zapadající sluníko nad mrakama. A dole je válí naprstelný mraky. Takhle pesn bylo. Jen sme byli v tch dole neprstelných mrakách. Schváln myslíte, e to mlo chybu ? Jasn e nemlo.
Úast 4

Martin, Tonda ze Zrue, Pavel Kozel.8.února 2023
steda
Koterov, Plzenec, Šáhlavy, Losiná, ernice.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Teplo jako kdy je v lét trochu zima.
Trasa 34,38 km Dneska to vypadalo jako v zim. Krom tedy jednoho. Není sníh. Take to vypadalo jako v lét kdyby bylo pod nulou. Pochvalu tentokrát zaslouí. Tlumi. No zaslouí to nevím. Zmrznulo mu lanko v bovdenu, to jak je pelivej a myje kolo vodou. Celý to jel na jeden pevod. Tak nevím.
Úast 7

Úasák, Martin, David, Honza, Tonda ze Zrue, Tlumi.


   


1.února 2023
steda
Nad ZOO, Globus, Sytná, pod Krkavcem, Ledce, Záluí chaty, Temošná, Senec, Zru, Bolevák, Plze.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Poprvé únorová bouka.
Trasa 35,25km Taková naprostá klasika s koncem na zámku ve Zrui. Od Vošahla nad ZOO. Kolem nového obchvatu. Kolem Globusu. Pod Krkavec. Pod ním do Ledc. Na Záluí. K trati a podél ní do Temošné. Lesem na zámek k Tondovi. Tady a díky Tondo veliká hostina.
Úast 6

Martin, David, Tonda ze Zrue, Tlumi, Úasák.


 

25.ledna 2023
steda
Koterov, Bokov, Tesco, Holý vrch, ervený Hrádek, Bukovec, Bílá Hora, Seneák, Kameák, Kolomazná pes, Šídlovák, Bolevák.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Kolem nuly.
Trasa 38,18km Tentokrát medailová. Dláme to u šest let. Promítání fotek z loských šwih. Take i letos. Po šwihu. To je peci jasný.Vy co s námi jezdíte, tak je mi velikým potšením, e s vámi mu jezdit. Fakt si toho váím.
Úast 6

Martin, David, Tom, Pavel Kozel, Tlumi.18.ledna 2023
steda
Kimice, Nová Hospoda, Lesov, Lhota, Litice, eské údolí.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Kolem nuly s obasným snením.
Trasa 32,39km Od Vošahla pes Saský most k Plazze. Podél Me do Kimic. Pes pole do Nové Hospody. Za Borským polem na Sulkov. Ped ním kolem sulkovské elektrárny do Lhoty. Podél Radbuzy do Litic. malá zastávka v hospod a hurá do Plzn.
Úast 8

Martin, David, Tom, Honza, Pavel Kozel, Tlumi, Tonda ze Zrue.11.ledna 2023
steda
Hradišt, Radobyice, Na Valech, Valík, Štnpvice, U Šesti dub, Štnovický Borek, Kordán, Sv.Barbora, iice, Štnovice, Valík, ernice.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Teplo na leden.
Trasa 39,75km Do Hradišt kolem jezu a pes lávku do Radobyic na kopec Val a kolem vysílae na Valík a do Štnovic. Kolem Jezírek k Šesti dubm a do Štnovického Borku. Pes Kordán ke sv.Barboe. Do iic a po ervený zpátky do Štnovic. Pes Valík do ernic k Matasm..
Úast 4

Martin, David, Tom.4.ledna 2023
steda
Kimice, Malesice, nad Malesickou skálou, Chotíkov, Sýtná, Globus, nad Zoo, Kilometrovka, Potraviny.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Teplo jako kdy je v lét trochu zima.
Trasa 25,41 km Vypadalo to, e bude moe bláta. Nakonec to nebylo tak hrozný. Take. Od Vošahla kolem stadionu pes Mi. Náplavkou za Plazu. Podél Me pes Kimice do Malesic. Od tud k nejfotogenitjší cest do Chotíkova. Pes Sytnou ke Globusu s po nové cyklostezce nad ZOO. Kilometrovkou na Potraviny.
Úast 5

Úasák, Martin, David, Honza.28. prosince 2022
steda
Koterov, Plzenec, Tymákov, Mokrouše, Nmiky, háj.ilina, Klabava, Ejpovicé jezero, Kyšice, ervený Hrádek.
  mapy   gps Prlet šwihem. Vedle na obrázku.
 
Profil
Poasí Na konec roku docela teplo.
Trasa 45,23 km Poslední v roce 2022. Ml být krátký. Nebylo. Take od CéBéka do Koterova. Po Kundí stezce do Plzence k rotund. Trochu blátem do Tymákova. Lesem k Rokycanm. A hodn velikým blátem ke Klabav. Pi Ejpovickém jezeru do Kyšic. Po nové cest do erveného Hrádku. Konec |U Boleváku.
Úast 5

Tonda ze Zrue, Úasák, Kozel, Martin. 

 

Kopirajt je majetkem Jistie. Strnky vytvoil a udruje Jisti..

vod Lye asovka 10hodinovka Triatlon Non rejs Pohr Vpravy Ostatni